Skargi i wnioski

Skargi i wnioski:
Skargi i wnioski Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim przyjmuje w następujących formach:


- pisemnej,

- faksem,

- ustnej do protokołu,

- pocztą elektroniczną na adres sekretariat@pinb.waw.pl.

Skargi i wnioski wniesione anonimowo pozostawia się bez rozpoznania. (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr 5, poz. 46)

Informujemy, iż wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być, zgodnie z art. 63 § 3a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

Brak takiego podpisu będzie traktowane jako uchybienie formalne, wywołujące wezwanie do uzupełnienia w trybie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto, korespondencja przesyłana pocztą elektroniczną powinna spełniać wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, czyli "powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Równocześnie informujemy, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim nie doręcza pism za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Opublikował: Arkadiusz Janowski
Publikacja dnia: 12.10.2012
Podpisał: Arkadiusz Janowski
Dokument z dnia: 12.10.2012
Dokument oglądany razy: 3098
31.10.2020 // pinb.nysa.pl/bip