Aktualności

2012-12-10

Komunikat do właścicieli i zarządcĂłw obiektĂłw budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

wprowadzil: Arkadiusz Janowski

2012-11-14

Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektĂłw budowlanych ciąży obowiązek zapewnienienia co najmniej jednej kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzanie stanu technicznego przewodĂłw kominowych : dymowych spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - prawo budowalne). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodĂłw kominowych powinny przeprowadzać - ww odniesieniu do przewodĂłw dymowych oraz grawitacyjnych przewodĂłw spalinowych i wentylacyjnych - osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominĂłw przemysłowych i kominĂłw wolno stojacych oraz komiĂłw lub przewodĂłw kominowych , w ktĂłrych ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - tylko osoby posiadająceuprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynkĂłw, innych obiektĂłw budowlanych i terenĂłw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektĂłw mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodĂłw kominowych.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i własciwego ciągu przewodĂłw wentylacyjnych sa najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary).

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienie brakĂłw, ktĂłre mogłyby spowodwać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożarm wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektĂłw budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy- prawo budowlane).

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy - prawo budowlane). A kto niewłaściwie utzrymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niz 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane)

 

                                                                                                    Marek Cygan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim 

wprowadzil: Arkadiusz Janowski

2011-11-30

Komunikat PINB w powiecie nyskim odnośnie konieczności dostosowania obiektĂłw budowlanych do wymagań sezonu jesienno zimowego

wprowadzil: PINB

Strona aktualnosci [1] [2] [3] [4] [5]